全羅馬字


Teh-beh suah-hì ê sî-tsūn

Jîn-sing tshin-tshiūnn–tsi̍t-tshut hì.

Tsò hì–ê beh-suah,khuànn hì–ê m̄-suah.

Huè-siū tn̂g té kám-kóng-sī thinn-tsù-tiānn?

Nā-sī beh ke-khah kú-tn̂g ê siū-miā.

kám-tio̍h kiû-sîn kah pok-kuà?

Pho̍k á siann ná m̄-suah.

Siánn-lâng ū tsâi-tiāu hông encore lâi suà-phah?

Hit tshut hì bô-tiānn-tio̍h tsiânn oh-puann.

Sè-sio̍k lâng mih-hîng-hā-pà,

Beh bán-kiù tshin-lâng ê sìnn-miā.

Pho̍k á siann ná bē-tàng-suah.

Lâng ài iōng siánn-mih lâi suà-phah?

Se-io̍h kah tsóo-thuân-pì hng lóng bô khah-tsua̍h.

Iû-tsāi–lín,án-tsuánn khuànn,

Bué-á kám sī「hīng-hok」ia̍h sī「thua-buâ」?

Senn ū-sî,sí ū-ji̍t.Siánn-lâng tsai-iánn tó tsi̍t-ji̍t teh-beh huè-siū kai tsiong ia̍h-sī phuà-pēnn kuè tsìng?Lán beh kuan-sim ê khiok-sī「gâm bué-á」ê huān-tsiá,in siōng pháinn hē io̍h-tuann tsiū sī「sio-ji̍t á sng-thiànn」,siōng bué-āu koh ē gāi-khí–lâi tshin-tshiūnn tsiam-thâu tsǹg sim-kuann,kui-sin-khu iā ū tshì-tsha̍k kah thiu-thiànn ê kám-kak.

Hú-siânn i-ha̍k tiong-sim,tē 10 pēnn-pâng ê tsi̍t pōo-hūn sī 「an-lîng pēnn-pâng」.Tsia–ê sī tsi̍t ê 12 pēnn-tshn̂g ê tuā pēnn-pâng,tī hiah ū tó kah muá-muá-sī ê「gâm bué-á」pēnn-lâng,in lóng ū sut-ki-lak-hio̍h ê hîng-iánn,hé-hū-sik ê khóo-kue bīn,ba̍k-thâu-kat-kat,tuā pōo-hūn sî-kan ba̍k-tsiu-phuê kheh–leh,nā-sī kik-la̍t thián-khui i ê ba̍k-tsiu-phuê,lán ē khuànn–tio̍h tsi̍t-tuì-lô-lôkhó-liân-tāipi-tsiān ê gán-sîn,puànn–khui ê tshuì-tûn,tshin-tshiūnn lîng-hûn teh-beh uì hit-tah ǹg sì-kuè-tshǹg tshut–khì.

Tī tsiah tuā-to-sòo ê huān-tsiá,suah-bué lóng tsai-iánn tînn-tio̍h gâm-tsìng,tû-liáu put-sî –leh hauh-hiu sio ji̍t á sng-thiànn guā,put-tshí-á tiām-tsīng.Bô-tiānn-tio̍h in kám-kóng sī kiû-sing bô-bāng,ia̍h-sī hōo tsí-thiànn-tse bê kah tiānn-tiānn–leh ài-khùn,tshin-tshiūn m̄-tshap lâng,bô ài kah i-hōo jîn-uânsim-lí tsu-siong-sutsong-kàu tsì-kang hia–ê lâng tsò-hué tsham-siông sim-lāi uē.Tī tsit-tsióng pēnn-pâng,ī-liāu bô-siánn-sū ē tsò–tit-lâi,tú-hó sin puh-ínn ê Tân tshiong-hun i-sing i tsú-tiunn ná mài khai-io̍h–á tsōng-hóng tsi-ē,tsiū ài khuán-tshut tsi̍t toh-á ê tshiúlōo-tshài–lâi tshì khuànn-māi.

 

Tsia-ê huān-tsiá kan-na Tân-tshiau-tsu kah-ài kóng-uē,mah ū guân-khì kap lán uē-sian niā-niā.I sī tsi̍t ê 72 huè tsa-poo-lâng,uî bí-kok tò-tńg–lâi ê.I ê siang-ba̍k put-sî puànn–khui leh,ba̍k-thâu-kat kah ná khik tio̍h tshim-kau.Thâu-khí-sing lán hōo i liáu-káikiàn-nā ji̍h tio̍h「tsí thàng tsū-lâi ki-khì」put-sî ē-tàng ka-kī tsí thàng.M̄-koh,sū-si̍t sī án-ne:「Lán Kā siat-tīng io̍h-á keh 4 tiám-tsing tsâi pàng tsi̍t pái.」Bô-guā-kú,i bi̍t-tsi̍p koh tsài giâ tuā-thàng.

「Thun-lún tsi̍t–leh tō kuè-khì–ah!」Tân-tshiong hun i-sing bô-huat-tōo tō án-ne–kóng.

「A m̄ sī lí–leh thàng,put-jû tsá-sí tsá-tshiau-sing.Sian-sinn–ah,huâinn-ti̍ttshuē bô tsí thàng ê phiat-pōo,kui-khì phah tsi̍t tsiam to̍k-io̍h,thang kuánn-kín kiat-sok guá ê kan-khóo pēnn-thiànn.」Tshiau-tsu sim-lāi it-ti̍t–teh siūnn,bē-tit-sinn、bē-tit–sí ê tsi̍t khuán tsìng-thâu,behán-tsuánn tsâi hó–leh?Sóo-í i tsiok siū-khì–leh kóng.

「Siat-sú ū tsi̍t-kang『an-lo̍k-sí』li̍p-huat thong-kuè,guán–mah m̄-kam hē to̍k-tshiú,in-uī kiù-lâng sī tsuè i-sing ê thian-tsit,tō-sī senn-sin ê hū-bió mah bô-khuân kiat-sok lán ê sìnn-miā,kóng khí-lâi kán-tan,『siánn-lâng lo̍h-tshiú?』tō-gī siōng sī bô lâng kám tsuè ê tāi-tsì.」Tân-tshiong-hun-i-sing án-ne kóng.

Tsì-kang.Tiunn a-sáng sūn-tshuì póo tsi̍t-kù,an-uì i kóng:「Hó-sí,khah-su pháinn-ua̍h.Iáu bē kàu sí-tse̍h ê tē-pōo,guán ē hē sìnn-miā kā lí khuànn-kòo.」Hit-sî Tân tshiau-tsu iáu m̄ tsai-iánn tînn tio̍h gâm-tsìng,kiàn-nā giâ tuā-thàng ê sî,lóng–mah hiàn-tshut i ê guân-hîng,tshit-khóng kiù-kiù tsuè tsi̍t huélâu-tshìn-kuānniáu-koh ū pê-tshn̂g kàng-tshio̍h ê bôo-iūnn.Khióng-kiann lán sī-teh gōo-iōng siān-sim,hô-mí-khóo hōo in sio-liân-suà the-thàng.Kiat-kio̍k lán tō m̂-tāng kè-kàu io̍h-a hù-tsok-iōng,nā-sī ē-tàng hōo in sóng-khuài huann-hí tō hó,koo-put-jî-tsiong Kā in pàng io̍h ê sî-kan sok-té,thiànn-thàng m̄-tsiah suî-tsāi–in tshiâu ē hó-sè.

Tân.tshiau-tsu tû-liáu pháinn-mi̍h senn-thuànn ê thiànn-thàng guā.Iáu-ū kin-mo̍oh thiànnām-kùnking-kah-thâu–mah put-sî–leh kiông-ngē sng-thiànn ê tsìng-thâu.Tân shiong-hun i-sing thê-gī:「Lia̍h-lîng kah tsiam-tshì『a-sî hia̍t』ū siōng tuā ê pang-tsān.M̄-koh,i uì-tsiam suah siā-tsua̍th i-sing ó-ì.I mā sī sî-siông pì-kiat,Tân-shiong-hun i-sing kā suat-bîng:「Tsù-siā『tsí thàng-io̍h』、ka-thiam『sit-bîn』、『iu-ut』tsâi piàn kah siong-tiōng.I koh tsiù-tshàm:「khùn bē lo̍h-bîn」,Tân-shiong-hun i-sing tsiok ū nāi-sim un-hô-á kóng:「Tō sī lí uì-tsiam,tsiânn oh tsò tsiam-kù ê khang-khuè,suah bô-huat-tōo kái-kuat tsia–ê pháinn-tsìng-thâu.Bô-huat–I,tsiū ài koh-tsài tsáu-tshuē kî-thann ê tshut-thâu.」

   Kàu-bué-á i liáu-kái tsí thàng-io̍h iōng siunn-tsē,long ū tshuì-tapíng-pakpì-kiatgiàn-io̍h á tsia–ê pháinn-khang,m̄-tsiah tsū-tōng thîng-tsí iōngtsí thàng tsū-lâi-ki-khì.Iáu-m̄-koh,pēnn-thiànn guân-tsāi.Tân-sing-hun i-sing sūn-sè Kā i kóo-bú án-tsiò ē-bīn pōo-sòo khì tsò khuànn-māi–leh.I tsâi bián-kióng tsih-siū.I tsiânn jīn-tsin koh ū nāi-sim niá-siū m̄-bián tsiambô-io̍h êhn̄g-lo̍h kenn-lo̍h liâu-huat,mah tsim-tsiok kā thiann R931pàng-sang」、R943thiànn-thàng」、R921iu-utêi-ha̍k kiōng-tín im-ga̍kCD,iā-sī ū 45 siânn siau thàng ê hāu-kó,tsia–ê tō sī siōng bué-á ê tsi̍t tō tshài–lahSui-jiân i í-king pēnn kàu koo-bôngtē-pōo,thâu-khí-sing i lia̍h-tshún pēnn ē piàn hó-sè.Kiàn-nā bô thàng ê sî,i put-tsí-á ū tsing-sîn,mah piàn kah kāu-uē.Kuí-nā-pái sio-kau-tâm lo̍h-lâi,guán tsiah tsai-iánn tsē-tsē i ê ka-tîngsū-gia̍pliû-lōng ê kòo-sū.

 

Hit tsi̍t kang,Tshiau-tsu kóng–khí:「Tsa-àm guá bîn-bāng bīn hîng tshâ-tshâ,tiām-tiām ê sî-tuā-lâng,m̄ tsai-iánn i beh kóng siánn-mih?

「Lán-siōng hi-jio̍k ê sî-tsūn,put-sî ē tsò tsi̍t-khuán ê bîn-bāng,tòng-tsò–leh siàu-liām in tō–hó.」Tân-shiong hun i-sing I luē-sim án-ne-siūnn,tsóng–sī pē á kiánn sio kìnn-bīn ê sî ji̍t–mah kín–ah!

Tân tshiau-tsu ê kám-siū mā tsiânn tshim,sè siann–leh mn̄g:「Siánn-lâng beh kóng tsin uē,guá tì-tio̍h siánn-mih pēnn,kám m̄ sī bô io̍h i?」Tân-shiong hun i-sing ê ba̍k-tsiu kim-kim siòng in ang-á-bóo,it sî ta̍k-ke suah gang-gāng khì.Tân tshiau-tsu ê khan-tshiú Huī-gio̍k tsí-hó thâu-á lê-lê.Kàu bué-á,i bî-bî-á tàm-thâu.Tân tshiong hun i-sing.tsiah tám-tám-á Kā i ê thâu-ke kóng:「Tsiànn-sī tuā-tn̂g senn pháinn-mi̍h,iáu-koh.senn-thuànn kàu kuann-pōo mah īng-kuè bué-thiap-io̍h á–lah.Koo-put-jî-tsiong,thuh-phuà pēnn-tsîng,tsin sit-lé!」

「M̄-thang án-ne kóng,guá láu-tsá tō ioh-tshut-tshut.」Tshiau-tsu tsai-iánn pēnn-tsîng liáu-āu tō kóng:「Guá Kā tshin-iú sóo uí-thok ê pâng-tē-sán tâu-tsu su kah khah tshám sí,tú-hó iōng-lâi puê-tsuē.」Uē kóng suah,sīm tsin kú,i tsiah bûn-bûn-á sè-siann–leh mn̄g:「Àn-sǹg,iáu ua̍h ū guā-kú?

「Siōng-bô mā ū tsi̍t-gue̍h guā ji̍t?」Tân-shiong-hun i-sing tō liōng-kî-iok Kā i kóng ke-khah kú-tn̂g ê,iáu-koh kóng:「Tiānn-tiānn–leh iu-thâu-kat-bīn mā m̄ sī pān-huat,ài kóng tsit-kuá-á huann-hí-ê tāi-tsì lâi kái sim-būn?」.「Tsit-má put-sî thiànn kah gōng-sîn gōng-sîn,kám ū sim-tsîng uē-suann uē-tsuí?」Tshiau-tsu tsiânn bô huann-hí tsiū án-ne kóng.

「Kā siūnn hiàng-sî khah thàn-sim jû-ì ê tāi-tsì,luē-sim tō ē khuìnn-ua̍h!Jú siūnn m̄-tio̍h ê tāi-tsì tsiū jú ut-tsut.Lán ua̍t thâu kā khuànn-māi–leh,lí kiânn-ta̍h kuè ê kha-jiah mā put-tsí-á tsing-tshái!」Tân-tshiong-hun i-sing kā i kóng kóo-lē ê-uē.

 

「Bô-tshái!guá pún-té tō-bô tsia̍h hun、mā bô lin-tsiú,sī-án-tsuánn ē tînn-tio̍h tse̍h–tsìng?」Tshiau-tsu pháinn-siann-sàu kóng:「Thinn-kong-peh-a,tsiok uan-óng ê!」

Lán tsai-iánn lín-lāu-pē mā-sī tio̍h-tio̍h tuā-tn̂g gâm kuè-sin ê,tse tō sī uî-thuân kuan-hē.Kiàn-nā-kíng tsia̍h tsìnn ê mi̍h-kiānn,tiōng bah-si̍t,tsia̍h-khùn bô tsām-tsat,lóng-tsóng iú kuan-hē.Sóo-í lán tio̍h-àitsia̍h hî tsia̍h bah,iā-tio̍h tshài kah.』」Tshiong-hun tō kóng tsi̍t-kuá-á i lāi-hâng-khuì–ê-uē.

Tsì-kang Tiunn a-sáng mā tshap-tshuì tàu-tīn teh khuàn-kái:「tsù-senn,sin tsù–sí.He-sī thian-lí,m̄-bián uàn-thàn.lí nā-sī siong-sìnlûn-huêê-uē,lán ē-tàng kái-sik huân-sū in-kó kuan-hē,khióng-kiann sī tsîng-sì ê in,tsíng-lo̍h tsit-sì ê-kó.

Kin-á-ji̍t thiànn kah ji̍p kut,m̄-tsiah tō ài sìn-táu i.Tshiau-tsu sim-lāi tī-leh siūnn.

Tsîng-sì ná khui-khiàm-lâng ê,tsik-sì-lâng,lí kai-tong sī lâi hîng siàu ê.Tiunn a-sáng suà–lo̍h-khì kóng.

Sàu nā hîng bô-liáu ê sî-tsūn,án-ne āu-sì-lâng iu-guân ē uan-uan sio-pò,bē-liáu bē-suah? Tshiau-tsu tsin siū-khì,kik-pháinn-bīn-tshiunn–leh mn̄g.

Lán m̄-thangkhiàm-siàutsah tńg–khì koh-tsài lûn-huê.Tō sī án-ne,pîng-sî tō sī ài ū hó tsik-tik lâi-huà-kái.Tiunn a-sáng bē-kì-tit i sī khàn-hōo-hū ê sin-hūn ná kóng ná tuā-siann-sàu.

「Khuànn-khuánsī bē-hù-tshī–lah!」Tshiau-tsu i kóng ê uē iā-sī piàn khah pháinn-siann-sàu.

Ná sî-siôngliāmlâm-bû-Oo-mí-tôo-hu̍t,liām jú-kú tsuē-gia̍t siau jú-tsè.Tiunn a-sáng tshiò-thâu-tshiò-bīn piáu-hiān I sìn-pu̍tê hó-ì.

Tshiau-tsu sió-khuá-á giâu-gî Tiunn a-sáng ê tō-lí,m̄-koh tshin-tshiūnn sîn-hūkò-káiliáu-āu,sim-lāi ut-tsut huà-kái liáu kuí-ā hun.Bô-guā-kú lán khuànn-tio̍h i tō í-kingting-bué-sih-tò-kng, tian-tò piàn-khah ū tsing-sîn.Lán phīnn tio̍h i tshuì-kháu piàn ūtshàu ke-nn̄g (H2S)ê khì-bī,pak-tóo pinn ê jîn-kang pùn-kháu mā khai-sí pâi-hòngaù tshang-ákhì-bī ê sî,lán tsiū i puann-suá–khìtan-itê pēnn-sik.

 

Nā-sī koh-tsài ū āu-sì-lâng,guá iu-guân bē tshuā huī-gio̍k á tsò-bóo,in-uī i hù-tshut ê thiànn-sioh,hōo guá piàn-kah ná hó-gia̍h-lâng ê.Uî ak-tsak ê pēnn-pâng puann-suá kàu khah sù-sī ê pâng-king liáu-āu,Tshiau-tsu thóo-tuā-khuì.

Uî-tsiok kám ū siá bô?Lí kám-iáu-ū siánn-mih peh-pak ê tāi-tsì bē kau-tài?tshiong-hun,tsiū án-ne mn̄g.

Tsá-tsîng batsiá kè,bián koh-tsài kái–ah.Hōo guá tsiânn kuè-simê,tō sī hāu-senn kah tsa-bóo-kiánn kàu-tann iáu-buē kè-tshuā.Tshiau-tsu tsiap-suà kóngTsit-má guá siōng kiann-hiânnê tō sī ba̍k-tsiu-phuê ná kheh-lo̍h–khì,tsiū íng-uán thián bē-khui–liáu.

Ta̍k-ke tiām-tiām tsīng-tsīng tsi̍ttah-kú-á,Tshiau-tsu bô-tiunn-tî tshut-tshuì kóng:「Ná ē-tàng khuànn tio̍h guá ka-kī êkò-pia̍t-sik,kám sī tsiok hó ê?

Pēnn-pâng í-óng bô tsîng lē,hiān-tshú-sî lí ê pēnn-tsîng siong-tiōng,khiok-sī m̄-tio̍h-sî.Hōo-lí tiúnn kóng.

Hiông-hiông,Tshiong-hun siūnn-tio̍h tsi̍t ê ē-sái-titê piàn-pōolâi,tō sī tāi-thè Tshiau-tsu siá phue-sìn─「óng-sing tsîng kò-pia̍t-sikê iau-tshiánn phue-sìn.

 

「ㄨㄨㄨsian-sinn

ㄨㄨㄨlú-sū

Kìng-ài ê tshin-tsiânn pîng-iú,tshiánn bián kiann-hiânn, guá iáu-buē óng-sing.Lín lóng tsai-iánn guá teh-beh kiânn kàu tsīn-pōng–ah,hiān-tshú-sî guá ê thâu-khak iu-guân tshing-tshénn,ná koh m̄-kam tsáu,kan-na–leh tsau-that pa̍t-lâng niā-niā.m̄-koh,hōo guá sim-thâu tshau-huân ê,tō sī tsiân iàu-kín pa̍t-lân ē ke-kóng-uē.Guá siūnn beh thiann lín lâi pēnn-pân tshin-tshuìia̍h-sī khuànn lín tshin-pit siá ê sim-lāi uē.Guá tsiah sim an kheh ba̍k kiânn ē khui-kha,tsū-sìn guá iáu-ū pá-ak tsih-tsài tsi̍tjī lé-pài ê sî-ji̍t.Tsia–ê khún-kiû,tō sī guá suah-bué ê ǹg-bāng.

Tāi-sing lín kóng lóo-la̍t!lóo-la̍t!

20085gue̍h 3 li̍t   Tân tshiau-tsu kìng (Tân-tshiong -hun i-sing tāi-pit).

Tī tsia tshiam-miâê sann jī ue̍h-kah uai-ko-tshi̍h-tshua̍h,siá-liáu kuí-nā bió-tsing tsiah ka ji̍p–khì tī ji̍t-kîê āu-piah.Lán kuánn-kín tsiū Kā phue-sìn thuân-tsin tshut-khì.

 

Guá ì-ài tsi̍t-tuì seh-pe̍h ê ôo-tia̍p-lân, hit khuán tsāi-lâi-tsíng ê hue-luí sui-jiân liāu-siáu,m̄-koh sī siōng-iú kuì-khì ê kiò-tsòTâi-oân a-má.Guá siūnn beh tuì ióng-tshī guán tuā-hàn ê lāu-búTâi-uân,tì siōng kài kuân ê kìng ì.Tshiau-tsu án-ne huan-hù.

Bô-guā-kú,lánkā hue tiàm sàng lâi ê tsi̍t-tuì ôo-tia̍p-lân khǹgtiàm tshn̂g-thâu-kuī bīn-tíng.Tsiū-án-ne,kán-tan ê kò-pia̍t-sik tiûnn-sóo tsiah tánn-tia̍p hó-sè.

 

Tsit-kang,khah-ke Tshiau-tsu tsi̍t huè guāê pat tsik-á Tân-tiat-hiông kah pat a-tsím lâi-kàu an-lîng pēnn-pângê hōo-lí-tsām,iu-thâu-kat-bīn mn̄g hōo-sū:「án-tsuánn bô khuànn-kìnn Tân-tshiau-tsu hit ê huān-tsiá?

Lán huān-tsiá suá ji̍p–khì kò-jîn pēnn-sik.hōo-sū ìng-siann kóng.

Kám sī pēnn-tsîng siong-tiōng–ah?

Huān-sè sī án-ne-sennSiōng iàu-kín beh tshuē tsi̍t ê hōo tshin-iú kóng sió-khuá-á tah-sim uēê sóo-tsāi.hōo-sū ûn-ûn-á ìn-tshuì.

Tiat-hiông tsin huân-ló tō kiânn ji̍p–khì tsit king pēnn--sik,tsiah pìnn khah iú tshiò-sîn.Tī hiah kóng-uē kah khui im-hióng lóng sī bē koh kiáu-tshá pa̍t-lâng.Bē-su teh-beh kí-pān sioh-pia̍t bú-huē kāng-khuán êlāu-jia̍t.

Lí ài hit khuán khì-hun bô?」Tiat-hiông sim-kuann-thâu tsiah tiānn-tio̍h–lah.

Tio̍h–ah!」Tshiau-tsu tsiânn huann-hí–teh kóng.

Tuā-tso̍h–ji̍t,bué tsik-á tsiah lâi pēnn-īnn,khuànn–khí-lâi líê khì-sik iáu bē-bái,m̄-koh,bô-uē -kù.Guá siūnn beh hōo lísim-sik,tsiah thê-khí lán sè-hànêsî-tsūn,tâng-tsê tshòng-tī lín a-máê tāi-tsì.He-sī beh tsìng-bîng sió-ha̍k sian-sinn sóo kóngpiān-sóo sái-ha̍k-á-thâng kah àng-áê tshi-thâng senn-tsò kāng-khuán,sóo-í lán nn̄g-lâng thau-thau-á hian-khui tsiùnn àng-á kuà,hōo hôo-sîn pàng-nn̄g,m̄-tsiah senn tshut kui àng-áê tshi-thâng.Lín a-má tsiânn siū-khì,kan-na tsi̍t-sian ké ka-sàu,lán tō tsáu-kah tshin-tshiūn kâu-bué-á-ti̍t-ti̍t–ah.Guân-lâi lán nn̄g-lângbái kha-tshiú bô-la̍t pa̍k-ân àng-á kháuê iû-tsuá,sóo-í lín a-má láu-tsá tsiū tsai-iánn ū kâu-gín-á teh tsok-gia̍t.Tiat-hiông tsiap-suà kóng.

Tsia tō sī ok-pò–lahláu-tsá tio̍h ài jīn miā–looh?Tshiau-tsu iú-khì bô la̍t teh khóo-tshiò.

Guá bô-sim ê îng-á-uē,hōo lí ka-thiam kan-khóo.Lī-khui pēnn-īnn liáu-āu,tsiânn bē an-sim,sóo-í tō kuánn-kín tò-tńg–lâi khuànn lí,bô-gî-gōo guá suah piàn-sîngkò-pia̍t-siktāi-sing huat-giân ê lâng.Lí kám bē-kì-tit bat siá-kuè hiah ê uēHa̍k-hāu-mn̂g ê tiânn-táu,án-tsuánn ē khiân-khun suá-uī?Lán bē-tàng koh thiann-tio̍h hiàng-sî khó-ài ê tsing-siann,siánn-lâng ē kuan-sim thah-tíng ê sî-tsing tó-uī–khì?Hit tang-sî lí tú-hó sī ko-tiong it-nî sing,kan-na siá án-ne niā-niā,tsiū hōo Tshui hāu-tiúnn tiàu-huàn kàu-hùn liáu-āu,tsiah thau-thau-á koh siá lo̍h-lâi ē-bīn tsia–ê put-tap-put-tshit ê si-kù sàng hōo guá.

 

『Tō-su tuā-siann huah guá ê miâ,

Uī-siánn-mih?tī tsiu-kì-phōo-á siá-tshut sim-lā uē,

Hua̍t guá hā-khò liáu-āu khì tshing-sé tâng-siōng ê tsiáu-á-sái-jiō.

Lūn-tsin ê,i sī sè-kan siōng pháinn khuànn-thâu ê mi̍h-kiānn,

I ê hun-sin,tī Tâi-oân tsi̍t-sì-kè teh hua̍t-khiā tshue-hong、pha̍k-ji̍t,

Pue-tsiáu mā Kā i uē-kah hue-pa-li-niau,

Kā tshè–lo̍h-khì,tshè–lo̍h-khì!

Tàu-té,sī siánn-lâng teh hông tshòng-tī?』

 

Lí kánn iáu-koh ē-kì-tit,bué tsik-á kà lí àm-sî phah tshù-kak-tsiáu-á ê–jī-pōo-tshit-á bô?Lán Kā tshiú-tiān-á khún-pa̍k tī khong-khì tshiāng kńg ē-té,kan-na ba̍k-tsiu kim-kim siòng-tuì tiám-kng ê tshù-kak-tsiáu-á Kā khó–khì,tsiok suì-kuì ê,kiàn-phah-kiàn-tio̍h.Tī hit tsíngthiann tio̍h hong-sian tsiū ē hông khàu-kah phi̍h-phi̍h-tshuahê pháinn-nî-tang,lán thâu-pái kàu Tiong-san-kong-hn̂g phah tshù-kak-tsiáu-á,tú-hó–leh huann-hí lia̍h-tio̍h 4 tsiah tsiáu-á ê sî-tsūn,pháinn-ūn tsiū hōo kíng-tshat liah-liah–khì.m̄-nā khong-khì-tshiāng hông bu̍t-siu bô-tánn-kín,iáu-kohkok kì tsi̍t tuā-kò,Jī sió-kò,lán tsik-ti̍t-á suah piàn-sîng ha̍k-hāu ê phah tsiáu-á ing-hiông.Tsit kiānn tāi-tsì,a-má iân-lōo tshit ba̍k-sái iân-lōo liām: lín tsiok kánn-sí êHó-tánn ngóo-gi̍k sian-sinn.Ka-tsàiIáu-ū ha̍k-hāu thang tha̍k-tsheh,tsit tsióng kiàn-siàu-tāi í-āu m̄-thang koh huat-sing kiàn-nā koh jiá-tāi-tsì,iē koh liām:Lóng-tsóngguá Kā lí téng-sēng m̄-tsiah piàn pháinn–ê,kám ū-iánn?Tiat-hiông tsò-ji̍t-khuì kóng tshut–lâi lò-lò-tn̂g ê kòo-sū.Kā tsik-ti̍t-á khǹg tiàm sim-kuann-lāi-té ê pì-bi̍t kong-khai,hōo in tsa-bóo-lâng lóng-tsóng kiann-ji̍t tiô.Hó-ka-tsài,Tshiau-tsu ê tshuì-kak sió-khuá-á khiàu-tsiūnn tíng-kuân–khì,ta̍k-ke m̄-tsiah an-sim.

A-má tiānn-tiānn teh tsa̍p-liām,Tân-ka kiánn-sun lóng mā puē-kut,kín-bān tsiū ē tshut tāi-tsì.Tsit-má guán tuā-sun tó-uī khì–lah?kín-tńg–lâi-looh!』」Tshiau-tsu liām tī tshuì lāi tshin-tshiūnn–leh kóng hōo ka-kī thiann:「Tsit-má guá tsóng–sī tó-tńg-lâi–ah a-má lí tī tó-uī–nih?

Leh tha̍k tāi-ha̍k ê sî,in khah káu-kuài,tī tsò ping-á ê sî suah tit-tio̍h ti̍k-pia̍t êthua-buâ.In tsá tsiū hông tiám-iû tsò kì-hō,bô-huat-tōo khì guā-kok liû-ha̍k.Tshut-siā-huē liáu-āu,in sui-jiân tī su-jîn ki-kuan tsia̍h-thâu-lōo mā hông kàm-sī.Suah-bué Tiat-hiông tsi̍t-tshiú an-pâi,sái-lōng Tshiau-tsu uî Ke-lâng thau-thau–á peh huè-tsûn,hōo i khai-sí tōo-kuè 30 guā-tang liû-lōng sing-gâi.

Tú-hó guá teh luân-ài tìng,bē-tàng puê-phuānn lí tshut-khì sì-kè tsáu-tsông,thiann -tio̍h lí pîng-an kàu Pa-se kok ê sî-tsūn,khiok-sī hōo guá sńg-sîn tsiok-kú ê.kóng–leh kóng–leh Tiat-hiông ti̍t-thàu tsiū ài thun-lún teh-beh liàn lo̍h-lâi ê ba̍k-sái.

 

Tuà tī Tâi-lâm tsng-kha ê tuā tsí-hu,i sī 89 huè ê lāu-tuā-lâng,iáu-koh-ū kian-tsing ê siā-huē tsú-gī ì-sik,kah lóng bô kái-piàn ê kāu-sìng-tē,i thuân-tsin–lâi tsi̍t tiunn phue-sìn.

Tshiau-tsu

Tāi-sing beh mē bô-sū-sái.Tī guán tshing-liân sî-tāi,tsin tsè sìn-hōng siā-huē tsú-gī ê Ji̍t-pún lâng,khah tông-tsîng hông si̍t-bîn ê Tâi-oân lâng.Kiàn-nā-ū liông-ti ê Tâi-oân tshing-liân,mā uá-khò siā-huē tsú-gī hit pîng.Lín ê lāu-pē tō sī ǹg-bāng lí ē-tàng piànn-sè tshiau iânn kuè tsu-pún tsú-gī ê sim-ì–lâi Kā lí hō-miâ ê.Iáu-m̄-koh lí thau-thau-á liu-suan tshut-khì,thian-tho̍h tâu-hâng tsu-pún tsú-gī,hōo guá ê sim-kuann-thâu put-sî–leh tshì-tsha̍k.Sui-jiân lí tsáu m̄-tio̍h-lōo,guá iu-guân huan-gîng lí tò-tńg–lâi.Tsit-má guá ê kha-lōo bái–ah,kan-na ē-tàng siá phue-sìn Kā lí sàng-tsiūnn-suann.『pún-tsiânn ǹg-bāng lí sī ián-tó tsu-pún tsú-gī ê sian-hong,bô-gî-ngōo piàn-sîng siā-huētsú-gī ê tô-ping,bak-oo lí ê miâ-jī.I-siōng tsia–ê jī kù tō ài tiau-khik tī lí ê bōng-pâ bīn-tíng.

Tshuà bín sîng   pit    2008 nî 5 gue̍h 3 ji̍t 

 

Tsit-siann hāi-liáu-liáu–lahHuī gio̍k-liām suah tsit tiunn hông kui sin-khu khí-ke-bó-phuê ê tshiàng-siann,huân-ló thâu-ke ē siū-khì.Hó-ka-tsài.In thâu ê tiām-tsīng bô-sū.

 

Kin-á-ji̍t tsá-khí-sî-á,tuā-hōo lo̍h bē suah,ta̍k tsiah tsik-tsuí,sio-liân-suà ê hōo tsuí am–khì-liáu tsng-kha ê sió-lōo-amā bān-kuè tshân-huānn kah tshân-hn̂g,piàn-sîng it-phiàn ong-iông tuā-hái,sann-tiâu tsú-iàu tuā tō-lōo mā liân-tsiap im-tsuí,khuànn bē tio̍h tō-lōo ê hun kài-suànn.Sí-tiong kiam uānn-thiap ê ko-tiong tông-ha̍k Ngôo tshun-kiat,thàu-hōo,liáu 4 puē-sòo ê sî-kan,tsiah khui-tshia sá-kàu pēnn-īnn.I the̍h uî tshài-tshī-á bé tńg–lâi 2 tiâu lian hio̍h-á ê âng-tshài-thâu,tuā hua̍h kiânn ji̍p–khì pēnn-pâng,ná-tshiūnn tuā siann kong ê tshoo-lóo,Huē gio̍k suî īng jī-tsáinn ap tī ka-kī tshuì-tûn ê bīn-tsîng,liáu-kái i ê iōng-ì liáu-āu,Tshun-kiat iu-guân sī tshiò-thâu tshiò-bīn ê bôo-iūnn.

Guá tsai-iánn lí ê iōng-sim.Tshiau-tsu bīn-lōo khuànn-ū tsi̍t-sut-á hí-khì:「Ē-sái kā lán ê kiàn-siàu-tāi kong-khai hōo ta̍k-ke thiann khuànn-māi–leh.

Tshun-kiat-á tíng-āu-khuì iáu liân-tsiap buē-sūn,tshenn-kông–leh-kóng:「Iân-lōo im-tsuí koh gū-tio̍h that-tshia,hông kiann-sin-lún-miā,khióng-kiann enjin kah pēnn-lâng kāng-khuán lóng teh-beh hua-hua-khio–lahGuá ti̍t-thàu teh liām Oo-mí-tôo-hu̍t,m̄ tsiah ē-tàng sái kàu tsia.Hit tang-sî guá mā sī m̄ tsai lí ê hûn-jiah,tsit-má huâinn-ti̍t bē-sái-tit koh-tsài sit-khì sio-sàng ê ki-huē.

Tsit-sî tú-hó sī guá tsáu-lōo nn̄g-tang tsìn-tsîng ê tāi-tsì?Tshiau-tsu tshim-tshim thóo-tuā-khuì kóng:「Tsin hiō-hué hit-tsūn bô thiann lí ê khóo-khǹg.

Guá kiò-sī tī tāi-ha̍k tha̍k kuè tsheh guā gâu ê?Tshun-kiat-á liân-suà kóng:「Ēkì-tit lí kóng thê-tsá tsi̍ lé-pàit hē-tsíng-tsí,mā thê-tsá tsi̍t lé-pà siu-sîng,tō ē-tàng kuánn-tsá-tshī,thang tit tio̍h khah kuân ê kè-siàu.

Thiann lâng–leh kóng lán lâm Tâi-oân,tio̍h ài tī li̍p-tang (lông-li̍k 9-gue̍h tshe) tsik-kang hē tsíng-tsí-á.Tshiau-tsu thun tsi̍t ê tshuì-nuā suà–leh kóng:「Hit-tsūn guá tō sī m̄ sìn-siâ án-ne kóng kuán-thāi–i,tsiū kiò lí Kā–tsíng lo̍h-khì.

Guá áu bē kuè hiann-ko lí ê thih-khí,bián-kióng Kā tsíng-tsí lo̍h–khì.Tshun-kiat-á tsiânn uan-khut kóng:「Tse sī uî-puē liáu tāi-tsū-jiân huat-tsik,34gue̍h-ji̍t liáu āu,lán óo-tshut tsi̍t–tsâng-tsâng sè khoo kah hún-âng sik-tī ê tshài-thâu-á,suah piàn-sîng Tsiong-kun-hiong tsng-kha liû-thuân tsin kú ê tshiò-khue.

Tsū-jiân-kài ū khuànn bē-tio̍h êtseh-khìteh khòng-tsè sing-bu̍t ê sîng-tióng.Ki-in tsù-tiānn sing-bu̍t ê senn sí guā,ná beh-ua̍h kah siau-iâu tsū-tsāi,i êkhìtú-hó kah kuì-tseh êkhìsio-kāng.Tshiau-tsu kā i tòng-tsò án-ne-senn lâi kái-sik.

Ií ê pí-jū,put-sam-put-sù iáu-m̄-koh ū kuí-hun-á tō-lí.Huī-gio̍k kám-thàn kóng:「Guân-lâi iTshenn-kâuê tāi-tsì í-tsá tō ū–lah!」

Tshiau-tsu khin-siann-sè-sueh kóng,i siūnn beh-thiannke-āutsit-siú kua-khik.Tsin kín lo̍k-im-ki tsiū-hòng-sàng kē-im bān-pán,pau-hâm tsi̍t–tiám-tiám khàu-tiāu-á ê tsa-bóo-lâng siann

「Ū tsi̍t kang kang lán ná láu,

tshuē bô-lâng Kā lán iú-hàu.

     

Guá Kā tshing-tshun kè tī lín tau.

Guán uî siàu-liân tuè lí tuè kah láu.

     

Jîn-tsîng-sè-sū í-king khuànn thàu-thàu,

Ū siánn-lâng pí lí khah tiōng-iàu.」

Iu-siong ê kua-siann,tshin-tshiūnn teh sè-sueh Huī-gio̍k ê kuè-khì,i tsi̍t-sî-á sit-sîn,suah Kā tíng-bīn kuí-nā sió-tuānn làu-kau bô thiann-tio̍h–ah.

「Tán-thāi tńg–khì ê sî-tsūn ná kàu,

guá ē hōo Ií sing-tsáu.

In-uī guá ē m̄-kam,pàng Ií uī guá ba̍k-sái–lâu.

     

Ií ê tshiú,guá ē Kā Ií khan–tiâu-tiâu,in-uī guá sī Ií ê Ke-āu.」

Suah-bué Tshiau-tsu tàu-tīn ha̍p-tshiùnn:「Lí ê sim guá ē íng-uán kì tiâu-tiâu,in-uī lí sī guá ê Ke-āu.Siann-siann kù-kù ti̍t-ti̍t thàu-ji̍p Huī gio̍k ê sim-kuann-thâu,ín-khí muá-pak ê sim-sng,hōo i ê ba̍k-sái kánn-ná tsu-luī tsha̍p-tsha̍p-tih,tih bē–suah!Tiat-hiông、Tshun-kiat-á lóng-tsóng kám-jiám-tio̍h tsi̍t khuán hi-bî,teh-beh lī-pia̍t ê sim-tsîng,in tsiū âu-tīnn,mā tuè–leh ba̍k-sái sì-lâm-suî–ah!Bô-gî-ngōo,suah piàn-sîng hit khuán tsîng-kíng,Shiong-hun tsiū kín-tshiú suan-pòo kin-á-ji̍t ê kò-pia̍t-sik thang siu-suah–ah.

Keh-tńg-ji̍t,Tshiau-tsu thian-tho̍h khah ū tsing-sîn.Tshin-lâng ê un-tsîng khah tuā thinn ka-thiam ba̍k-sái-lâu,ba̍k-sái-tih,ē-tàng liâu-siunn tsí-thiànn.Huī-gio̍k kuí-nā gue̍h-ji̍t–lâi sim-kuann-thâu jû-tshiáng,tsit-má sim-tsîng pìnn khah khin-sang,m̄-tsiah ū sim-su kā inn-tînn ê suànn-thâu thiu-tshut–lâi,thang siàu-liām in ê kuè-khì.

 

1966 nî 10 gue̍h,Tshiau-tsu tō-lâi Pa-se kok êRio de Janeiro.Tú-tsiah khai-sí,i tī tsi̍t-king ji̍t-pún-è lông-tiûnn tsò tshoo-kang,ba̍t sió-khuá-á Português-gí puànn-tang liáu-āu,tsiah kái-tôo tsò huè-kuī-tshia ê su-ki.Hit-sî i kah Huī-gio̍k tī kàu-huē si̍k-sāi,sann-tang liáu-āu,in mā tī hia kiat-hun.I ài kòo-tīng muí lé-pài tsi̍t tsuā pái kàu bé-thâu,hun-pia̍t khui sann-pái huè-kuī-tshia.Tē-it pan ah-sàng kàu lī káng-khu 60 guā mai,láu-pán Phênn tsì-hîng ê tshng-khòo-king-á.Līng-guā tē-jī pan ah-sàng kàu tē-khu kun-sū su-līng tsí-tīng ê tshng-khòo-king-á.Tē-sam pan tshâi ah-sàng kàu káng-khu ê tshng-khòo-king-á,Kā àu huè ké-bô-ì hōo hái-kuan bu̍t-siu tshiong-kong ê tsáu-su-huè.

Ū tsi̍t kang Tshiau-tsu tio̍h-ài tian-tò sūn-sī,tāi-sing Kā jī-kháu huè-ku ah-sàng ji̍p–khì kuann-hong ê tshng-khòo-king-á hó-sè,thìng-hāu tē-sam pan tshâi ah-sàng-khì Phênn láu-tuā ê tshng-khòo-king-á,hit-sî í-king-sī tsá-khí-sî-á sam-tiám-tsing–ah!In-uī kang-lâng tsiok-thiám-thâu ê,suah bô Kā huè-bu̍t puann lo̍h-lâi,tsiū tāi-sing hioh-khùn tán-thāi thinn-kng tshâi phah-sǹg.Bô-gî-ngōo huí-luī kong-jiân Kā tsi̍t-tâi khah-tshia liân huè-kuī kiông-tshiúnn khì-liáu-liáu–ah.Hāi i puê kah teh-beh thǹg-khòo-té,liân-huê kàu kok-guā khì–lah!

Ū-kàu iàn-khì!Hit khuán liáu-tsînn ê tāi-tsì,án-tsuánn ē lî-kî ê huat-sing tī in tau lāi-té–neh?Kin-á-ji̍t Huī-gio̍k mā siu tio̍h tsi̍t tiunn Pa-se kok thuân-tsin lâi ê phue-sìn.─

「Kìng-ài ê tsí-hu、a-tsí:

Tsiap-tio̍h thuân-tsin lâi ê phue-sìn,hōo guá tsa̍p-jī-bān-hun kiann-hiânn,liâm-mi tsiū bé-hue-lîng-ki-phiò,ū-tīng tshe la̍k tńg–khì kàu Tâi-oân.Lōo-tôo tsin iâu-uán, khióng-kiann bē-hù sann-kìnn-bīn.Sóo-í tāi-sing pò-kò si̍t ê tuā-tiâu ê tāi-tsì.Phênn tsì-hîng sian-sinn í-king tī tíng gue̍h-ji̍t-té óng-sing.Tsìn-tsîng guá kah Hiáu-gua̍t sio-tsio khì khuànn-pēnn-lâng,i kā guán bîng-kóng khǹg tī in sim-kuann-té 30 guā-tang tsiok hiō-hué tsi̍t ê thinn-tuā ê pì-bi̍t,i koo-tsiânn guán án-ne kóng:Bô-lūn jû-hô ài kā tsí-hu、a-tsí huē sit-lé.Hit-tang-sî-á in-uī i uàn-tòo tsí-hu ê tsâi-tsîng,m̄ kánn khuànn-tiōng i,guân-pún phah-sǹg,tī tsí-hu ūn-sàng huè-kuī kàu-uī káng-khu tshng-khòo-king-á ê sî-tsūn,sîn-suà īng tsáu-su tsuē-miâ hông siu-ah.Lo̍h-bué-tshiú i ka-kī thian-liông huat-hiān,kái-siânn tsū-tō tsū-ián tshiúnn ka-tī-lâng-ê huè-tshia.Guân-lâi sī i it-tshiú–leh pìnn-kâu-lāng,hōo tsí-hu tsua̍h tsi̍t-sut-á tsiū tò-thiap pún-tsînn,hó-ka-tsài m̄-bián tsia̍h lông-á-pn̄g.

Tsí-hu、a-tsí tshian-bān ài pó-tiōng,tán-thāi guá kah Hiáu-gua̍t tò-tńg-lâi.

 Âng ī-tshe  Pit    05/03/2008  

 

Tsi̍t-ba̍k-nih-á,Tshiau-tsu tuà tī Pa-se kok mā 6 tang-guā.I khuànn sè-bīn mā bô tsiân-tôo,tsiū pān-lí「tâu-tsu hun kong-si」ê sin-hūn î-bîn Bí-kok.I ê kiat-pài sió-muē a Huī-á sī kuè-kè-su,20 guā-tang tsîng,in beh sin-pò kong-si îng-gia̍p sóo-tik-suè tsâi kiat-iân ê,liân-sio̍k 3 tang liáu-tsînn iáu-koh ài tsò ké-siàu,thian-tho̍h sin-pò thàn-tsînn,tsâi ē-sái kè-sio̍k pó-liû kong-si î-bîn ê sin-hūn.Má lu̍t-su tāi-thè in sin-tshíng ji̍p bí-kok tsi̍k sit-pāi,suah hōo i put-tsí-á ut-tsut.Koo-put-jî-tsiong tsiū tsuán tôo,khó-tsiūnn tôo-tsí-su-hū tsip-tsiàu liáu-āu,tīMontreal kong-hn̂g-tshī khai-siat「Ia̍t-hn̂g tshan-thiann」,tsâi tiông-sin thê-tshut ji̍p-tsi̍k sin-tshíng.Kiàn-nā kàu tiong-tàu-tǹg ê-sî,a-Huī-á lóng mā bô-sè-jī thàu-kuè keh-king ê po-lê thang-á,khuànn-tio̍h i hâ uî-su-kûn á,bú-tōng tshài-to、tsian-sî,tsiok ū tuā tôo-tsí-sai ê kè-sè.Tiānn-tiānn khuànn-tio̍h i kik-la̍t teh tok bah,ná tshin-tshiūnn khuànn-tio̍h uan-siû-lâng ê tshàu bīn-tshniū,m̄ tsai-iánn leh-liām siánn-mih?

「Tuā-hiann kám m̄ sī–leh tshiùnn kun-kua?」a Huī-á mn̄g guā-thâu tsoh-sit ê Huī gio̍k tsí.

「M̄-tio̍h,i kan-na leh liû hit-nn̄g-kù,『Tshiat lín-niâ ê pe̍h-bah』『Tok lín-niâ ê bah-kut』ê uē niā-niā.」Hu-gio̍k án-ne ìn.

Guân-lâi Tshiau-tsu suah bué-pái sin-tshíng ji̍p-tsi̍k biān-tâm ê-sî,î-bîn-kuann tsiok bô kheh-khì Kā i khau-sé,án-ne kóng:「Lí ê ha̍k-uī sī kok-li̍p Tâi-oân tāi-ha̍k thik-bo̍k-hē,suah tī Pa-se kok tsò khuànn-kòo hue-hn̂g ê khang-khuè kah huè-kuī su-ki.Jiân-āu kàu Bí-kok tsò tsìn-kháu hái-sán hun-kong-si ê hū-tsik–jîn,tsit-má piàn「Ia̍t-hn̂g tshan-thiann」hū-tsik-jîn kiam tôo-tsí-su-hū,ha̍k-li̍k、king-li̍k kánn-ná sī ké ê.」Ji̍p-tsi̍k sin-tshíng suah hông pok-huê.Bo̍k-kuài Tshiau-tsu tsoh-sit ê sî-tsūn,iân-lōo tshiat-bah iân-lōo teh liām–king.

Hit-tsi̍t-kang,kî-miāu ê tāi-tsì huat-sing–ah.Tsi̍t-uī a-tok-á,sam-put-gōo-sî i sī「Ia̍t-hn̂g」ê lâng-kheh,tsin-tú-hó i kah a Huī-á kāng-toh tsē tsò-hué.

「Tsit-king ê Tâi-oân-tshài tsin-hó-tsia̍h,ē-sái ê-uē,guá siūnn beh si̍k-sāi tôo-tsí-sai?」A-tok-á o-ló-kah-tak-tshih.Bô-guā-kú,Huī-gio̍k tshiánn thâu-ke tshut-lâi.

「Lí hó!guá-kiò-tsò Jonathan,lí tsiânn gâu tsú-tsia̍h,tio̍h-ài Kā-lí tì-ì.」I khiā-khí–lâi iōng tò-tshiú-pîng tuā-thâu-búh pí-tshut tsán!Koh tshun-tshut tsiànn-tshiú ná ak-tshiú ná-leh khai-káng:「Lán tī tó-uī kánn-ná ba̍t sio-kìnn kuè bīn?」

「Bián kheh-khì!Kiò guá David.」Tshiau-tsu líng-tām-tām án-ne ìn-tshuì:「Guá mā kám-kak ū tsi̍t-sut-á bīn-si̍k?Bô m̄-tio̍h,lí tshin-tshiūnn sī iok guá biān-tâm ê î-bîn-kuann?」

「Tio̍h–ah!Guá siūnn khí-lâi–lah.」Jonathan khin-tshiú phah ka-kī ê thâu-khak-uánn teh kóng:「M̄-tsiah 2 lé-pài í-tsîng ê tāi-tsì,khuànn–lâi lí ē-hiáu tsú-tsia̍h sī tsiânn-si̍t ê,mā sī it-liû ê tôo-tsí-sai–leh!」

Tshiau-tsu tsiah ū tsi̍t-tiám-á tshiò-sîn,suà–lo̍h-khì i tsiah kóng:「In-uī Ing-gí kóng bē liàn-tńg,tsia–ê lóng sī guá tsiânn-si̍t ê ha̍k-li̍k、king-li̍k,it-sî-puànn-khik mā bô-huat-tōo kái-sik hōo tshing-tshing tshó-tshó.」

 

In tsuân-ke,kàu-bué-á tiông-sin sím-tsa ji̍p-tsi̍k hó-sè.Tshiau-tsu tsit-má tsiok siàu-liām a Huī-á jia̍t-sim pang-tsān lâng ê hîng-iánn,nā-sī ē-tàng koh-tsài kìnn-bīn,m̄ tsai-iánn guā hó–leh?Siūnn–leh,siūnn–leh,tú-hó thiann-tio̍h ē-bīn tsit tiunn thuân-tsin phue-sìn.

Kìng-ài ê tuā-hiann、tuā-só:

    Guá sī a-huī-á,guân-pún kai-tong tńg–khì tsham-ka kò-pia̍t-sik,m̄-koh,guán ê kuè-kè kong-si tú-tio̍h pò-suè kî-kan tsiok bô-îng,it-sî-puànn-khik bô-huat-tōo tńg–khì,si̍t-tsāi tsin sit-lé.

    Iáu-kì-tit tuā-hiann、tuā-só ji̍p-tsi̍k ê tāi-tsì,hia sī 16 nî-tang í-tsîng tî-tò ê Sìng-tàn-tseh lé-bu̍t.Tsóng–sī thinn-kong thiànn gōng-lâng,mā hōo lán hó-ūn tú-tio̍h,thé-huē sè-kan siōng-kài bí-miāu ê kòo-sū.Jonathan kah-ì Tâi-oân-tshài tshuē kàu「Ia̍t-hn̂g tshan-thiann」 mā sī thinn-ì,ē-tàng hōo lín koh-tsài si̍k-sāi,guá kan-na sī sūn-tsuí jîn-tsîng niā-niā.

Sió-muē kî-tó lí teh-beh an-lîng,tsi̍t-lōo liâu-liâu-á-sī kiânn–ah!

Muē Tsan bí-hu  siá.  05/03/2008

※Guá í-king kái-piàn liáu sim-ì,tīng tshe la̍k ki-phiò tńg–khì,tshe tshit puànn-mê ē-tàng ta̍t-kàu Tâi-lâm.    05/03/2008

 

In ji̍p-tsi̍k sîng-kong liáu-āu,Tshiau-tsu puânn-tshut tshan-thiann,tsiū tuā-tánn tsuán-gia̍p.80 nî-tāi tiong-kî,Tâi-oân î-bîn tāi-liōng-puann-suá ji̍p-kíng.I pá-ak hán-kiàn ê ki-iân,tō-sī bé-bē「Kong-gū」,I uî bô puànn-phiat ê tshù-kha、kuán-lí-uân tsò-kàu king-lí.Khai-sí kuí-ê tan-uī,khok-tiong kàu tshiūnn pah-ê tan-uī,tsìn tsi̍t-pōo tsò khan-kâu-á bé-bē,mā Kā thiu-thâu piàn-sîng kóo-hūn.Kan-na 4 nî-tang kong-kíng,tsiū án-ne piàn-sîng kong-gū tāi-ông.

I tī bí-kok ê suah bué 12nî-tang,huat-tián kî-thann ê líng-hi̍k,tsuán-hiòng bé-bē 「Siong-tiûnn」,khí-thâu kuán-lí sió kui-bôo siong-tiûnn,i king-îng kah put-tsí-á tshut-sik.Bué-āu i tuā sim-kuann bé-liáu tsi̍t ê 6 pah tan-uī ê siong-tiàm.Bô-gî-ngōo,『siáu-tham nǹg ke-lam』,suah hōo tsi̍t-king ji̍t-pún-è pâng-tē-sán kong-si siat-kio̍k tiòng-kè,tsiok-tsiok phah 10 nî-tang ê kuann-si.Tshiau-tsu tī 6 tang tsîng tō kā i ê kiánn-jî kóng,in ài tsún-pī khì o̍h huat-lu̍t.

「Lán tō-sī m̄ bat huat-lu̍t,kuann-si iáu-buē su-iânn tsìn-tsîng,lán tō kā 300 bān Bí-kim sàng hōo tsi̍t ê Iû-thài-lâng lu̍t-su thuân ê lak-tē-á khì–ah.m̄-koh,kuann-si iáu-koh teh ko-ko-tînn tsáu-bē-lī.」Hit-sî Tshiau-tsu khì-phut-phut án-ne-kóng:「Lín hiann-muē-á hó-hó khì tha̍k-huat-lu̍ ha̍k-kho,āu–ji̍t,thang hōo hiong-tshin sī-tuā lī-iōng bú-gí tsham-siông tāi-tsì,mài koh khai uan-óng tsînn.」     .m̄  .M̄

 

Tshiau-tsu huê-sióng tông-kam kāng-khóo ê tsi̍t-tuì kiánn-jî,lī-khui in mā í-king tsi̍t-nî-tang,su-liām ê sim-tsîng,jú-lâi jú-tāng,suà–lo̍h-khì i tsiah thiann-tio̍h siōng-kài huann-hí ê thuân-tsin phue-sìn.

Kìng-ài ê a-pah、a-bú:

Guán í-king thiah tshe-gōo hue-lîng-ki phiò tńg–khì,tshe-la̍k puànn-mê ē kàu Tâi-lâm.Tsin-tsiànn siūnn-beh liâm-mi hue tńg–khì lín ē sin-khu-pinn,pò-kò kuann-si ê ta̍p-ta̍p tih-tih.Guán ho̍k-bū ê lu̍t-su thuân,in tik-khak ū pá-ak teh kóng:「I-king khak-tīng beh hōo『HAYASI put-tōng-sán kong-si』in-uī sé-tsînn、tsà-khi ê tsuē-miâ pāi–sòo.Tînn-sin 10 guā nî-tang ê kuann-si lo̍h-bué-tshiú tsiah ē-tàng siu-suah–khì.

Guán mā kā kóo-tong pò-kò kuann-si ê tsìn-tián,iā tik-tio̍h in ê o-ló kah liōng-kái,bô-guā-kú huat-lu̍t teh-beh Kā kong-tō hîng hōo lán,kàu-sî àn-tsiàu a-pah ê huan-hù,guán ē kā gîn-hâng tòng-kiat lán su-té-hā ê tsiânn pah bān bí-kim,àn-tsiàu pí-lu̍t hun-thuann hōo kóo-tong.A-pah tsiū ē-tàng tshing-tshing pi̍k-pi̍k lī-khui lán ta̍k-ke.Khún-kiû a-pah tiānn-tio̍h ài kian-kiông tán–leh,guán ē puê-phuānn lín bī-lâi ê sin-pū、kiánn-sài tsò-hué tò-tńg khì.

Kiánn-jî  Liām-tâi  Lú-jî  Lām-lâm  kìng sióng   05/04/2008

Tsit-tiunn thuân-tsin,suah hōo i huann-hí kah kui-mê bē khùn-tit.Tán-thāi in tńg–lâi ê sî,tsiū ta̍t-sîng kò-pia̍t-sik siōng-kài-tuā ê sim-guān.     

 

Keh-tńg-ji̍t,i mā thiann-tio̍h sióng sioh-tsîng hó-iú ê thuân-tsin.

Tshiau-tsu hiann kah só-á

Hó-tàu-tīn、hònn-kheh-tsîng、ài tsa̍p-tshap ê hiann-tī-ah.Lán lóng sī ti nî-tang kāng-tsuí-á tshut-sì.Tshing-siàu-liân sî-tāi hông kìm-tsí iû-íng、thiàu-bú.Tsa̍p-guā nî-tang í-tsîng,lán nn̄g-ê 60 kuí ê lāu-huè-á,tsò-hué o̍h tiān-náu、tsham-ka ka-tîng bú-huē、mā tsiah ē hiáu tī hái-kînn-á siû-tsuí.Lí kòo-tsip kah Kā si̍t-uē tòng-tsò hīnn-á-hong.Guá tām-po̍h-á bat–kuá「iûnn-the̍h hong-su-su̍t」,lí tī Arcadia-tshī ê tuā tshù-the̍h,āu-piah-bīn sī lo̍h-kiā ê suann-phiânn,tō-sī「sàn–tsâi ê keh-kio̍k」,lí mā m̄-ài thiann bē-sái-tit tuà tiàm hia tshiūnn 4 nî-tang ê khóo-khǹg,m̄-koh,lí tō sī m̄ kuán-thāi–i.Sui-jiân hong-suí tē-lí bô-huat-tōo lī-iōng kho-ha̍k sòo-kì,Kāāu-bué-tshiú tsò–tsi̍t-ē huat-sing ê tāi-tsì kau-tài tshing-tshó.Kám m̄ sī ūn-miā teh kiò lán suán-ti̍k tē-lí,ia̍h-sī tē-lí teh íng-hióng lán ê miā-ūn?

Lán lóng tsai-iánn lí iáu-ū tsin tsiànn ū tsîng-gī ê tsi̍t-bīn.Kiàn-nā thiann-tio̍h「guán ê bú-tshin tō sī Tâi-oân」tsi̍t siú-kua ê sî-tsūn,lí ê tshiú-kin-á lóng mā tâm–tâm lok–lok.Siōng-kám-sim ê,lí mā huann-hí tsham-ka ióng-hōo Tâi-oân ê bîn-tsú ūn-tōng,khóng-khài tshut-tsînn koh tshut-la̍t.

Tíng-ji̍t-á Liām-tâi lâi-kóng kuann-si ê tsìn-tián,bô-guā-kú su-huat teh-beh hîng lí ê tshing-pi̍k,siōng huann-hí ê tsiong-kui-bué ē-tàng ing-ia làu tiānn.Sui-jiân lán tsiok m̄-kam tâu-tsu lóng-tsóng oo-iú–khì,m̄-koh,lán tsi̍t-tiám-á mā bô uàn-thàn,tian-tò kà-sī lán tsit-tāi î-bîn tsai-iánn huat-lu̍t siông-sik.Lí ê jîn-sing tsi̍t-tshut hì,puann kah tsiânn kan-khóo,guán ê sim-kuann té it-tīng ē lâu lo̍h-lâi lí「tsiànn-káng lâm-tsú-hàn」ê hîng-iánn.

Guán Ang-á-bóo í-king tīng tshe-la̍k ki-phiò tńg–khì,tshe-tshit ná bē-hù「kò-pia̍t-sik」ê sî-tsūn,ǹg-bāng lí bān-bān-á-sī,khuann-khuann-á khí-kiânn–ah!

 N̂g kiàn-tik  kìng   05.05.2008     

 

    N̂g sian-sinn kià–lâi ê thuân-tsin 2 kang liáu-āu.Tshin-tsiânn-gōo-tsa̍p tsò-it kàu-uī,uî-uá khì Tshiau-tsu sin-khu-pinn,i tsiah kam-guān Kā ba̍k-tsiu-phuê kheh-lo̍h -khì.Tû-liáu i ê tshuì-phué iáu-ū bî-bî á tshuah tsi̍t–leh,tsiū tshun tsi̍t-si-si-á ná ū ná bô ê tshuán-khuì,kàu-bué-á suah piàn-sîng sann-tn̂g-nn̄g-té ê tó-neh-khuì,m̄-tsiah tsai-iánn i iáu-koh tī-leh.Siok-tsīng kah ná tshin-tshiūnn sî-kan、khong-kan tiānn-tiānn tī hia.Tsiām,tsiām!I ê bīn-phuê píng-oo koh–lâi huán-pe̍h,lán tsiah ún-sim-á khuànn i bûn–bûn-bûn kiânn—ah.

Thiong hun lûn-tiau「an-lîng pēnn-pâng」mā teh-beh kiat-sok.I tik-tio̍h ê tsiânn tsē,iáu m̄ bat ê iā bē-tsió,tsóng–sī tio̍h ài īng-kuá sî-kan koh–lâi ha̍k-si̍p i-ha̍k lûn-lí kah jîn-tsîng-gī-lí.I tsai-iánn,beh án-tsuánn pang-tsān huān-tsiá sim-lāi ē-tàng an-uì tsiah sī siōng iàu-kín ê.Beh án-tsuánn hōo huān-tsiá huà-kái tuì óng-sing ê kiann-hiânn,beh án-tsuánn kiò-tshénn teh-beh hua–khì ê sîn-hûn.「Óng-sing tsîng kò-pia̍t-sik」,mā sī hōo sìnn-miā koh sio-lō khí-lâi ê ki-huē,sui-jiân sìnn-miā ê hué-tshi̍h–khui-khui tsiah-nī-á té,iu-guân sī tsun-tiōng sìnn-miā ta̍t-tit thui-tsiàn ê pān-huat.Tsia–ê huān-tsiá tshin-tshiūnn pua̍h-lo̍h bô té tshim-khenn,pī-pik thun-lún tsiah-nī-á tsē ê khóo-tsheh,khiok-sī piáu-hiān bô-ta-uâ ê「ióng-khì」,lán tiānn-tio̍h ài hiòng siū tsīn thua-buâ ê huān-tsiá tì siōng-tāi ê kìng-ì

 

廣告

發表迴響

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com 標誌

您的留言將使用 WordPress.com 帳號。 登出 /  變更 )

Facebook照片

您的留言將使用 Facebook 帳號。 登出 /  變更 )

連結到 %s